Vedtægter

Love for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27.11.1985. Siden revideret 22.04.2008 og 12.05.2009.

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans. Over for udlandet: Danish Society for Magnetic Resonance in Medicine. Dets hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.

Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for magnetisk resonans, overvejende inden for lægevidenskaben, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videre uddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper.

Selskabet stiller sin ekspertise inden for disciplinen medicinsk magnetisk resonans til rådighed for det danske sundhedsvæsen.

Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab.

Som medlemmer kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål.

Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, skal ansøgeren endeligt godkendes ved næstfølgende generalforsamling. Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren.

Ved kontingentrestance udover et år, sker udmeldelse automatisk.

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. 2/3 af de afgivne stemmer skal være for udnævnelsen.

Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i §4, stk. 2 ff anførte regler.

Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende.

Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Firmaansatte, der har opnået personligt medlemskab har samme rettigheder som selskabets øvrige ordinære medlemmer.

Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af fem medlemmer, herunder en formand og fire ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgør, hvem af dens medlemmer, der i formandens forfald skal fungere som viceformand. Der bør tilstræbes en bred faglig repræsentation i bestyrelsen.

Valg sker for 3 år, og genvalg for yderligere 3 år kan finde sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 6 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 3 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 6 år, vælges til formand for 3 år med mulighed for genvalg en gang. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling.

Valg foretages af generalforsamlingen.

Formanden vælges særskilt blandt de ordinære medlemmer ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst en stemme per kandidat.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig (sekretær, kasserer, kontaktperson vedr. ind- og udmeldelser, medlem uden portefølje vælges).

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder budget og regnskab. Regnskabet revideres af to revisorer valgt på en generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet, og træffer med bindende virkning beslutning i selskabets anliggender.

Selskabet tegnes af formanden – i dennes forfald af sekretæren – i forening med et bestyrelsesmedlem.

For de af bestyrelsen på selskabets vegne indgåede forpligtelser hæfter alene selskabets formue.

Efter aftale med bestyrelsen kan kassereren af praktiske årsager få tildelt fuldmagt over transaktioner på selskabets konto alene. Dette sker skriftligt med alle bestyrelsesmedlemmers underskrift og kan ophæves omgående.

Kassereren orienterer løbende omkring transaktioner på selskabet konto og sender regelmæssigt udskrifter af selskabets likviditet til alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium.

Bestyrelsen afgør, hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet , og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komiteer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel med følgende minimums-dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer.

3. Meddelelser fra eventuelle udvalg.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingenter.

6. Eventuelt valg af formand.

7. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af to revisorer.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Ordinære medlemmer har stemmeret.

Sager omfattet af §§ 4, 5 og 7 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I sager vedrørende Dansk Medicinsk Selskab har kun foreningens lægelige medlemmer stemmeret.

Afstemningen gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst seks tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelse skal da ske inden 3 uger.

En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.

Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i §11.

Ændringer i lovene kan kun ske på den ordinære generalforsamling, efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Mindst halvdelen af de ordinære medlemmer skal være til stede og vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jævnfør lovenes §12. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet.

Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer.

Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse.

I tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovens §2 angivne formål.